Singel i sør-varanger

singel i sør-varanger

Denne statistikken viser tydelig kor ujamn produksjonen var på Sydvaranger i dei første 45 åra. Kjelde: Aktieselskabet Sydvaranger i bilder Allereie under anleggsperioden fikk selskapet store økonomiske problem, og den største kreditoren Norddeutsche Bank sørga i for å få skifta ut den svenske direktøren med sin eigen mann frå Tyskland.

På talet gikk drifta stadig dårligare. Prisen på jern gikk ned, og samtidig var det store arbeidskonfliktar. I gikk AS Sydvaranger konkurs.

Da ordinær drift kom igang med igjen etter to år, hadde bedrifta sett fagforeiningar og tariffavtalar til side, og tilsette arbeidarar bare på individuelle kontraktar. Dette førte til streik imen streiken endte i totalt nederlag og arbeidarane blei dømt i singel i sør-varanger.

Dei som hadde vore med på streiken blei utelukka frå arbeid, og kasta ut av bedrifta sine bustadar. Ofte blei dei overlate til fattigkassa.

florø gay dating datingsider i oslo

Fagforeininga blei så godt som knekt og kom seg ikkje igjen før etter krigen. Bedrifta oppretta eigne «gule» bedriftsstyrte foreiningar med tvunge medlemskap. Først i blir det opna for å ta inn igjen arbeidarar som streika ti år tidligare.

Ved gjenoppstart etter konkursen blei det gitt ny konsesjon, som sa at bare norske statsborgarar kunne vere arbeidarar og lågare funksjonærar. På denne tida etablerte AS Sydvaranger også eige reiarlag med frakteskip.

Noko av årsaka til at det gikk så bra var at ein ei tid dreiv på ein malm som var så rik at han kunne eksporterast som stykkmalm utan å drive oppreiing. Ei anna årsak var at opprustinga singel i sør-varanger krigsførebuingane, særlig i Tyskland, førte til auka singel i sør-varanger etter jern. Krig og gjenreising Da 2.

I mai bomba tyske fly Sydvaranger, og frå august hadde tyske styrker kontrollen på bakken også her. Tyskland kravde full produksjon, da jern var viktig for krigsmakta. Derfor blei Sydvaranger utsett for bombing frå allierte fly, og skadane var så store at frå var det liten produksjon.

Kaianlegga til Sydvaranger var derimot svært viktige for tyskarane, da tyske soldatar og utstyr til krigen mot Sovjetunionen blei tatt på land her, og nikkel frå det okkuperte verket i Nikel blei skipa frå Kirkenes til Tyskland for produksjon av krigsmateriell.

Separasjonsverket etter bombing Foto: Ukjent På Kirkenes måtte alt reisast på nytt etter krigen. Her er ein igang med midlertidige brakker. Foto: Finnmark fylkesbibliotek Etter massiv bombing i juli ga leiinga på Sydvaranger opp å få igang produksjonen igjen, og starta i staden å innreie eit stort tilfluktsrom i ein av gruvegangane i Bjørnevatn.

dating steder sørumsand sandøy dating norway

Der flytta så mesteparten av lokalbefolkninga inn dei siste månadane som krigen singel i sør-varanger her. Ved tilbaketrekkinga øydela tyskarane totalt det som enno var igjen av anlegget til AS Sydvaranger på Kirkenes, mens anlegget i Bjørnevatn blei delvis øydelagt. Sør-Varanger blei frigjort av sovjetiske styrkar i oktoberog den første frie norske administrasjon blei for ei tid etablert i AS Sydvaranger sitt anlegg i Bjørnevatn.

Det skulle likevel ta tid før ein kunne starte på gjenreisinga av Sydvaranger. Den lokale bedriftsleiinga arbeida for å få igang rask gjenreising, men styret for AS Sydvaranger ønska å likvidere bedrifta. Dette sette Handelsdepartementet ein stoppar for da dei gjorde det klart at selskapet ikkje ville få noko krigsskadeerstatning utan at dei bygde opp igjen.

lærdal single kvinner vågsøy single speed

Utvalet konkluderte at det ikkje ville vere bedriftsøkonomisk lønnsamt med gjenoppbygging, men meinte samfunnsmessige og nasjonale omsyn måtte vere avgjørande. Det viste til at folketeljinga i oppga ei befolkning i Sør-Varanger på personar av «ikke norsk avstamning kvener, samer og samkvener ». Tanken om å sikre ein heilnorsk utpost ved grensa var altså fortsatt levande, og Sydvaranger skulle enno ein gong vere ein reiskap i fornorskinga.

Stortinget vedtok i full gjenreising single jenter i sætre Sydvaranger. Gjennom Marshall-hjelpa fikk Sydvaranger enslig i ringerike mill.

  • Presentasjon av deltaker
  • Gull, gråstein og grums – Sydvaranger
  • Disse vilkår gjelder fra

I starta ein gråbergbryting, men først i kom produksjonen igang igjen. Det skjedde no og ei kraftig modernisering, både av driftsmetodane i gruva og separasjonsanlegget. Da produksjonen kom i gang i blei det bare eksportert slig, men ein så stadig behov for å foredle sligen til eit produkt som jernverka lettare kunne bruke. Løysinga blei pelletering. Det første pelletsverket blei bygd —69 og det singel i sør-varanger — Etter krigen tok staten gjennom Direktoratet for fiendtlig eiendom over tyskeigde aksjar i norsk industri, og blei såleis eigar av omlag halve aksjekapitalen til AS Sydvaranger.

Seinare auka staten stegvis eigardelen sin. Dette var ikkje arbeidarane på Sydvaranger med på og reagerte med ein times streik. Fagforeininga Nordens Single songdalen kom i gang rett etter frigjøringa av Kirkenes haustenog noko etterpå også foreininga i Bjørnevatn.

I blir det igjen oppretta lokal overeinskomst mellom AS Sydvaranger og fagforeiningane, den første sidan Singel i sør-varanger blei dei singel i sør-varanger foreiningane slått saman og fikk namnet Grubeforeningen Nordens Klippe.

Gullalderen For å halde utstyret ved like var det behov for gode mekaniske verkstadar, både i Bjørnevatn og i Kirkenes. Her er boring av mantelmutter for grovknusar på verkstaden i Bjørnevatn.

Funnet døde

Kjelde: Aktieselskabet Sydvaranger i bilder og åra er omtalt som ein gullalder for bedrifta. Etterkrigstida blei prega av meir samarbeid og ryddige forhold mellom bedriftsleiing og fagforeining. Gruveselskapet tok no i stor grad ansvar for velferdstiltak overfor tilsette og lokalsamfunnet. Det var AS Sydvaranger som tok seg av elektrisitetsforsyning, vegar, kloakk, ja til og med parkar.

Line Suomalainen er ennå singel, men hun kunne kanskje tenkt seg en hjemmeværende mann. Jeg har noen hunder så det kan fort bli støvete, sier Suomalainen og flirer. For vel to uker siden tok kjendisprogrammet God kveld Norge på TV2 på seg oppgaven med å finne en kjæreste til Farmenkjendisen. Suomalainen fant ikke drømmemannen og er ennå singel. Hun kan fortelle at hun aldri tok seg bryet med å fjerne «statusen» som gift.

Bedrifta bidrog og til bygging og utvikling av grunnskole og yrkesskole, svømmehall og turisthotell. Først i blei ansvaret for veg, vatn og kloakk overført til kommunen.

Fleire gongar har det vore diskusjon om ein skulle satse på underjordsdrift eller dagbrot. Det blei starta arbeid med ei underjordsgruve like før andre verdskrigen, og vurdert igjen i samband med gjenreisinga. I skreiv daverande adm. Johan Kraft Johansen at ein ville gå over til underjordsbryting. I starta så arbeidet med å førebu underjordsdrift, og det blei laga ei sjakt som i stoppa på nivået m.

Men så kom det nye store maskinar, og kvar gong enda det med fortsatt satsing på dagbrot. Det var nok lønsamt på kort sikt, men resultatet var at ein etter kvart tok ut alt som var tilgjengelig og vidare drift kravde at ein fjerna enorme mengder med gråberg. Den lønsame drifta på og talet skulle derfor straffe seg i lengda. Ikkje bare i Sør-Varanger Sjølv om AS Sydvaranger tok namn etter det daverande kommunenamnet, har ikkje aktivitetane vore avgrensa til noverande Sør-Varanger kommune.

Det har vore vanskelig å finne ein oversikt over bedrifta sitt engasjement i malmleiting og gruveetablering utover i landet, men vi kan nemne at i var AS Sydvaranger med å etablere Rana Gruber, og var dei første åra eigar i lag med tyske Vereinigte Stahlwerke AG. På byrjinga av talet satsa Sydvaranger stort på å ekspandere ut over Sør-Varanger sine grenser. Ein oppretta AS Prospektering Asprosom sikra single speed kirkenær mutingsrettar og dreiv malmleiting over store delar av Noreg, bl.

Dei sikra seg ein del funn, og nokre av desse blei seinare seld vidare. Aspro var med på å finne kopparmalm i Nussir-feltet i Kvalsund og Náránaš-steinen i Guovdageaidnu. På talet blei Aspro seld til nokre av dei tilsette, og seinare kjøpt opp av Terra Control, som i dag sit på arkivet etter Aspro.

Dette varte ikkje lenge. Da Sydvaranger byrja å få økonomiske problem frå midten av talet, kvitta ein singel i sør-varanger etter kvart med alle interesser singel i sør-varanger Sør-Varanger. Dumping i Langfjorden og Bøkfjorden Frå første starten har all den finmalte avgangen frå Sydvaranger blitt sloppe ut i sjøen.

Lokalhistorikaren Steinar Wikan skriv: «Allerede under prøvedriften i juli kom den første miljøprotesten.

Kontakt info

En del oppsittere ved fjorden klaget til amtstinget og påpekte at strømmen ville føre «slagget fra malmseparationsverket» ut Bøkfjorden og til selve Varangerfjorden.

Fiskelivet ville bli ødelagt, skrev de, og bad amtstinget bevirke at slammet ikke ble spylt i sjøen. I boka Sydvaranger [10] frå singel i sør-varanger produksjonsprosessen skildra og ender slik: «Underveis er graastenen utskilt og bortført av vandmassene ut i sjøen singel i sør-varanger et fint, væsentlig kvartsholdig slam. Singel i sør-varanger medgaar omtrent 2—3 ton malm til fremstilling av 1 ton slig. Det finst ingen presis statistikk over kor mye som er sloppe ut, men det blei utvunne omlag mill.

Resultatet av mange års dumping i Langfjorden er at fjorden er nesten heilt tetta igjen Foto: Gunnar Reinholdtsen Utsleppet var først i munningen av Langfjorden, seinare blei det flytta noko innover fjorden.

Det blei bygd ein steinmur som utsleppet skulle haldast på innsida av, men der blei det snart fullt og utsleppa spreidde seg vidare. Ved dei to utsleppspunkta blei fjorden etter kvart nesten heilt fyllt opp. På talet skulle ein flytte utsleppet ut i Bøkfjorden Báhčaveaivuotnaog utslepp til Langfjorden skulle bare vere reserve for overløp og havari.

Farmen-Line har vært på fire stevnemøter – men hvordan gikk det?

Likevel heldt utslepp til Langfjorden fram i stor skala. Også avfall frå pelletsverka blei sloppe ut her. Etter at utsleppet av gruveavgang blei stansa her, heldt ein fram å sleppe ut avløpsvatn. SFT ga og bedrifta løyve til å sleppe ut dioksinhaldig singel i sør-varanger oppå det gamle avfallet. Ein fjord som i utgangspunktet var 60 meter djup og meter brei blei gradvis redusert til 1 meter djup og 30—40 meter brei ved fjære sjø.

Langfjorden var tidligare ein god fiskefjord, det var som ein sa matgryta for folk på Sandnes Goađak og Bjørnevatn. Der var også eit anlegg for fiskeproduksjon med salting og røyking av fisk frå Langfjorden og Bøkfjorden.

Aktuelle temaer

Her var alle slags fisk, torsk, sild, sei, flyndre, hyse, kveite og laks. I Langfjorden utafor brua er det no ingen fisk å få. Det er aldri nokon som har singel i sør-varanger erstatning for tapt fiske, og ingen har heller søkt om det.

Laksefiskeplassane i Langfjorden blei borte pga. Ingenting blei likevel gjort i praksis. I kravde Sør-Varanger Sameforening og Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag at fjorden må bli mudra opp så ein får betre vassutskifting og at fisken kan komme tilbake.

Da Langfjorden var så fylt opp at det blei umogleg å fortsette, blei det i staden lagt ein utsleppsleidning ut i Bøkfjorden, rett ut for sentrum i Kirkenes.

Leidninga blei lagt ut ved Tømmerstøl-kaia, der som no er Thon hotell. Slamrenna gikk tvers gjennom byen, dette varte heilt til nedlegginga i I perioden —97 blei det sloppe ut frå 1,7 til 3,5 mill. Undersøkingar av sjøbotnen singel i sør-varanger viste at 26 km2 var påvirka av avgang.

I lag med oppmalte mineral følgde ein god del kjemikaliar, dels slike som følgde med frå oppreiinga, dels slike som var tilsett for å få avgangen til å legge seg pent til ro på botnen.

Ei oversikt singel i sør-varanger viser at Sydvaranger da brukte bl. I kom NIVA med ei kartlegging av tilstanden, og konkluderer med at det kan ta 50 år etter avslutta gruvedrift før oppretting av opprinnelig fauna har kome tilbake på havbotnen.

flatanger møte single single jenter i træna

Dei har forsøkt å leite fisk med ekkolodd, men vatnet er så tilgrumsa av gruveavfall at det ikkje er noko å sjå på ekkoloddet før ein er ute ved Kjelmøya Dálmmát heilt ytst i Bøkfjorden, om lag 30 km frå Kirkenes. Fagforeininga på Sydvaranger var engasjert i det indre miljøet, med gass og støv på arbeidsplassen, men engasjerte seg ikkje i dei utsleppa som bedrifta gjorde til til vatn singel i sør-varanger luft. Sjølv Naturvernforbundet, som hadde lokallag i Sør-Varanger heilt fråser ikkje ut til å ha engasjert seg i gruveutsleppa før rundt gjenoppstarten av gruva frå Pelletsverk og dioksin Det første store engasjementet mot forureining i Sør-Varanger retta seg mot svovelutsleppa frå Singel i sør-varanger.

Først seinare blei det aksjonar mot forureininga frå Sydvaranger. Foto: Gunnar Reinholdtsen Da bedrifta starta med pelletsproduksjon skjedde det ei kraftig auking av utslepp av farlige stoff.

Kombinasjonen av oljefyring med frigjøring av karbon i ulike temperaturar i lag med klor frå bruken av saltvatn i nedkjølingsprossessen, skapte farlige PCB-sambindingar og spesielt dioksin [12]. Dioksinutsleppa må ha foregått i mange år før dei blei oppdaga på talet. Aksjon Stopp Dødsskyene, som i var blitt danna for å protestere mot forgiftinga frå nikkelverket på russisk side av Pasvikdalen, slo i alarm om dioksinutslepp over Kirkenes med avisinnlegg, underskriftslister, folkemøte og krav om folkehelseundersøkingar.

Det blei i det stille sett igang undersøkingar om verknadane av singel i sør-varanger. Landbrukskontoret i kommunen tok jordprøver og veterinæren tok prøver av mjølka.

9900 Kirkenes

Bønder som var utsett for desse prøvene fortel singel i sør-varanger dei først ikkje fikk opplyst kva desse prøvene skulle vere godt for. Først da ein bonde truga med å melde saka til politiet, kom det fram at dei var på leiting etter dioksin. Ein representant i kommunestyret stilte spørsmål om kva dioksin var og kva det kunne føre til, og kommunen engasjerte seg i saka. Det eine pelletsverket var allereie stengt og det blei ikkje gjort noko endringar før det andre pelletsverket blei stoppa i Sydvarangers produksjonsanlegg på Kirkenes, sett frå Bøkfjorden.

Foto: SL Ei undersøking av dioksininnhald i fisk i dei næraste fiskevatna ved Kirkenes førte til at det i blei åtvara mot å spise fisk frå fem vatn.

Sør-Varanger

Undersøkinga blei følgt opp imen da undersøkte ein bare sik frå Førstevann. Det blei da framleis åtvara mot å spise fisk frå dette singel i sør-varanger, link Frå ekspansjon til nedgangstider Drifta i Sør-Varanger gikk med overskot til og med Deretter gikk det nedover og i måtte staten inn med eit lån på 35 mill.

Sidan var det underskot kvart år så lenge det var drift, og dette måtte dekkast over statsbudsjettet. Det er store dimensjonar over gruva i Bjørnevatn.

Her er det bora opp ei rekke hol for sprenging og tankbilen fyller opp hola med flytande sprengstoff. Foto: SL, Det var fleire årsaker til denne utviklinga. Mye kan tilskrivast internasjonale konjunkturar, det var i denne tida ei stålkrise og mange jern- og stålprodusentar i Europa gikk dukken.

I tillegg kjem at Sydvaranger no hadde tatt ut det meste av den lett tilgjengelige malmen. Det var derfor nødvendig med ekstraordinær gråbergbryting for å klargjøre for framtidig drift.

  • Sør-Varanger Stein, Grus og Sand online shop
  • I disse kommunene er det flest single • Kommunal Rapport
  • Kopier lenke Denne artikkelen er over åtte år gammel Ordfører Cecilie Hansen sier det er tragisk for parets seks barn og den lille bygda de bodde i.

Frå løyva Stortinget årlig til ekstraordinær bryting av gråberg på eit felt kalla «Østmalmen». Denne brytinga blei i rekneskapen ført som driftsutgifter, ikkje som investering, noko fagforeiningar og økonomar meinte gav eit galt bilde. Samtidig leita ein etter nye marknadar for malmen. Møte single i røyrvik denne tida surnadal gay dating det utvikla nye metodar for stålproduksjon, der ein i staden for konvensjonell smelting til råjern i jernverk laga svampjern ved hjelp av naturgass.

Sydvaranger planla først å bygge eige svampjernverk på Karmøy som skulle drivast med nordsjøgass, men da det likevel ikkje blei ilandføring av gass der, hoppa ein på ferdige planar om eit svampjernverk i Emden i Tyskland.

speed dating i stange lillestrøm møte single

Anlegget blei påbegynt i og sto klart til produksjon i Men det var liten etterspørsel etter produktet og prisane var svært dårlige, samtidig som gassprisen hadde auka kraftig. Det endte med at selskapet gikk konkurs i To år etter kjøpte Sydvaranger seg ut med store tap. I tida —84 hadde Sydvaranger årlig netto driftsresultat som varierte mellom og mill.

Se også